Medarbejdere


Garnisons Kirkegård er en folkekirkelig kirkegård. Vores hold af medarbejdere besidder alle regnskabsmæssige, administrative og kirkegårdsfaglige kompetencer m.v. til at håndtere den fulde administration. Vi varetager også i dag administrationen af flere af kirkerne i Holmens-Østerbro Provsti (løn og regnskab): Esajas Kirke, Frederiks Kirke, Garnisons kirke, Hans Egedes Kirke, Kastels Kirke, Kildevælds Kirke, Sankt Jakobs Kirke, Sankt Pauls Kirke samt Taksigelseskirken. Derudover yder vi rådgivning og hjælp til menighedsrådene vedrørende deres ansatte, fx i ansættelses- og afskedigelsessager.

Image
Klaus Frederiksen

Kirkegårdsleder


Susanne Jensen

Begravelse, ekspedition, bogholderi, løn mv.


Hanne Risum Hansen

Begravelse, ekspedition, bogholderi, løn mv.


Tine Due Pedersen

Begravelse, ekspedition, bogholderi, løn mv.


Rasmus Rex

Løn og personale


Vedtægter

for Garnisons Kirkegård
tiltrådt af Kirkeministeriet den 25. oktober 1991.§1

Kirkegården ejes af Garnisons Kirke og bestyres af Garnisons sogns Menighedsråd.

§2

Et kistegravsted for en voksen skal være mindst 3 m² og for et barn under 12 år mindst 1,5 m². Begravelse kan ske i enkelt eller dobbelt dybde. I gravsted købt efter 1/1 1992 dog kun i enkelt dybde.

Kister skal nedsættes så dybt, at den øverste del er mindst 1 m under jordens overflade.

Udover kister kan der i kistegravstedet nedsættes urner. Et urnegravsted skal være mindst 0,5 m². Urner skal nedsættes så dybt, at den øverste del er 0,5 m under jordens overflade.

§3
Monumenter må anbringes på gravstedet efter iagttagelse af følgende regler: Overstiger højden 1,25m, eller er bredden særlig stor i forhold til højden, skal der udføres et forsvarligt fundament, der godkendes af kirkegårdsledelsen.

§4
Menighedsrådet kan fastsætte særlige bestemmelser med hensyn til gravstedernes indretning eller pålægge særlige vilkår med hensyn til anlæg og benyttelse (gravstedsservitutter) inden for afdelinger på kirkegården.

§5

Gravstedet skal erhverves mindst for det tidsrum, som fredningsperioden varer, jfr. § 7 og kan erhverves eller fornyes så længe kirkegården består. I visse tilfælde kan fornyelsen efter Menighedsrådets nærmere bestemmelse, begrundet i en omlægning af kirkegården, dog begrænses til et kortere åremål, dog ikke mindre end 5 år.

Brugsretten til et gravsted gælder altid til den 31. december i det år, i hvilken retten udløber.

Ved første erhvervelse af et gravsted udsteder kirkegården et gravstedsbrev, der angiver rettighederne og forpligtelserne vedrørende gravstedet. Ved begravelse eller urnenedsættelse skal gravstedsbrevet indleveres på kirkegårdens kontor til påtegning om nedsættelse af kiste eller urne i gravstedet.

§6

Garnisons Kirkegård fører alle oplysninger vedrørende Kirkegårdens protokol på EDB fra 1/1 1991. Registreringen finder sted i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 8. august 1990.

§7

Ved begravelse i kiste er fredningstiden 20 år, hvis kisten er af træ eller andet let forgængeligt materiale. Ved anvendelse af metalkister er fredningstiden 40 år. Kister der helt eller delvist består af plastic eller andet uforgængeligt materiale, samt kister der er behandlet eller udsmykket med materialer, som vanskeliggør nedbrydningen, må ikke anvendes og kan afvises af Kirkegården.

Ved begravelse af et barn under 12 år er fredningstiden 10 år, såfremt der til kisten er anvendt letforgængeligt materiale, dog 40 år ved anvendelse af metalkiste.

For urner gælde en fredningstid på 10 år, dog 20 år ved keramikurne og bronceurne.

§8
Kister nedsættes i kistegravsted eller kistefællesgrav. Urner kan nedsættes i kistegravsted eller urnegravsted. Urner kan nedsættes i urnefællesgrav.

§9
Til begravelse i kiste- eller urnegravsted kan erhverves gravsteder mod takstmæssig betaling.

§10

Retten til tidligere erhvervede gravsteder kan normalt kræves forlænget mod takstmæssig betaling, dog ikke ud over det tidspunkt hvor kirkegården består. Fornyelser uden forbindelse med en begravelse kan ikke ske for mindre end 5 år. Ved fornyelse benyttes de takster som gælder på fornyelsestidspunktet. Ved fornyelse af brugsretten for ikke folkekirkemedlemmer samt udenlandsdanskere betales dobbelt erhvervelsestakst/fornyelse i fredningstiden, henholdsvis 10, 20, 40 år alt efter urne/kiste-beskaffenhed i henhold til § 7.

§11
Overdragelse af brugsretten til et gravsted har først virkning når såvel den hidtidige som den fremtidige indehaver af brugsretten skriftligt har givet meddelelse til Kirkegården.

§12

Når brugsretten til et gravsted er udløbet, er alt hvad der står på dette Kirkegårdens ejendom.

Den tidligere indehaver af brugsretten kan dog inden en måned efter ophøret fjerne monumenter og gravstedsinventar efter forudgående anmeldelse til Kirkegårdens kontor.

§13

Menighedsrådet kan beslutte at andre gravsteder og monumenter end dem, der registreres i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986, efter erhvervelsesperiodens udløb vedligeholdes for Kirkens regning.

§14

Gravsteder skal holdes fri for ukrudt og hækken holdes klippet. Bliver et gravsted ikke passende vedligeholdt , søges indehaveren af brugsretten, med henvisning til vedtægten, underrettet herom.

Såfremt gravstedet ikke inden 6 uger derefter er bragt i orden, kan Kirkegården lade gravstedet rydde uden, at der kan kræves erstatning, hvorefter gravstedet i den resterende del af frednings-perioden renholdes uden vederlag. Indehaveren af brugsretten kan overtage gravsteds-vedligeholdelsen mod indbetaling af Kirkegårdens udgifter i forbindelse med vedligeholdelse samt 1 års renholdelse forudbetalt.

§15

Kirkegården har intet ansvar for beskadigelse, bortkomst eller ødelæggelse af mindesmærker, hegn eller beplantning m. v. som følge af naturbegivenheder, hærværk eller hændelig skade. Bortset herfra afgøres Kirkegårdens ansvar efter lovgivningens almindelige regler.

§16

Begravelser skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen, og ingen kister må stå længere i Kapellet. Under særlige omstændigheder kan Kirkegården med tilslutning fra stadslægen tillade forlængelse af gældende frister. Begravelse af kister må ikke foretages, før begravelsesmyndighedens attester foreligger.

§17

Begravelse af kister kan ske mandag til søndag mod takstmæssig betaling. Begravelse på helligdage kan ligeledes ske mod takstmæssig betaling. På 1. påskedag, 1. pinse- og 1. juledag finder der ikke begravelser sted på Kirkegården.

Bestemmelser om tidspunkter for afholdelse af begravelser m. v. fastsættes af Menighedsrådet.

§18

Bestilling af kistebegravelse skal afgives til Kirkegårdens kontor. Bestilling af kistebegravelse skal ske senest 2 dage før begravelsen skal foretages, dog således, at begravelse, der skal finde sted lørdag eller søndag, senest bestilles onsdag, og begravelser på mandage senest om torsdagen. Bestilling af højtidelighed i kapel skal ligeledes ske 2 hverdage før højtidelighed skal foretages.

Ved kistebegravelser skal forudgående aftales med Kirkegårdens kontor, hvornår kisten ankommer til kirkegården. Aftale med kontoret skal træffes forinden endelig berammelse af eventuel højtidelighed i kirke eller andet sted.

§19

Urnenedsættelser aftales med kirkegårdens kontor senest 2 hverdage før urnenedsættelsen foretages.

Urnenedsættelser kan ske mandag til fredag. På helligdage samt 1. maj og grundlovsdagen finder ingen urnenedsættelser sted. Bestemmelser om tidspunkter for afholdelse af urnenedsættelser fastsættes af Kirkegården.

§20
Kister modtages i Kirkegårdskapellet mandag til fredag fra kl. 8.00 til 14.00 mod forudgående henvendelse til Kirkegårdskontoret.

§21

Højtideligheder i Kirkegårdskapellet kan ske alle ugens dage mod takstmæssig betaling. Højtideligheder på helligdage kan ske mod takstmæssig betaling. Afholdelse af højtidelighed skal forudgående aftales med Kirkegårdskontoret. Bestemmelser om tidspunkter for afholdelse af højtideligheder fastsættes af Kirkegården. På 1. Påskedag, 1. pinse- og 1. juledag finder ingen højtidelighed sted i kapellet.

§22

Takster fastsættes af Menighedsrådet i et takstregulativ der godkendes af overtilsynet efter indstilling fra provstiudvalget.

Takstregulativet skal indeholde taksterne for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder, for gravning af grave og benyttelse af kapel med orgel og kortjeneste.

Udover de ydelser der er omtalt i takstregulativet, udfører Kirkegården gartneriske og andre arbejder på gravstedet mod betaling.

For de ydelser der er nævnt i stk. 2 beregnes en pris, der giver dækning for indkøb af materialer, arbejdsløn, afgifter til det offentlige (herunder moms), samt administration.


Download
This is the tab body content. It is typically best to keep this area short and to the point so it isn't too overwhelming.